Οικονομικά Νέα

Με αφετηρία την από το Ίδρυμα Λαμπράκη (ΙΛ) προτεινόμενη Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία, ερευνητές του Ινστιτούτου Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και του ΙΛ διερεύνησαν τη σκοπιμότητα και εφικτότητα της ανάληψης ενός κοινωνικά απαραίτητου και επιστημονικά έγκυρου εγχειρήματος, αυτού της μελέτης των τρεχουσών συνθηκών καθώς και των διαφαινόμενων προοπτικών απασχόλησης των πτυχιούχων των ελληνικών ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με κοινή διαπίστωση και των δύο φορέων, το δίπτυχο που συντίθεται από τις αναδυόμενες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της παγκοσμιοποιούμενης Οικονομίας της Γνώσης, οι οποίες ενισχύουν - συγκριτικά - το ανθρώπινο κεφάλαιο ως τον καταλυτικό παράγοντα ανάπτυξης καθώς και από τα διαρθρωτικά προβλήματα απασχόλησης, ιδιαίτερα ατόμων υψηλών δεξιοτήτων (και γνώσεων) - που κατά τεκμήριο προέρχονται από τον πληθυσμό των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ -, σε σχετικά αναπτυγμένες (κατά ΟΟΣΑ) οικονομίες που βρίσκονται σε μεταβατική φάση, όπως η ελληνική,συνιστά πεδίο έντονου προβληματισμού και κρίσιμων αποφάσεων πολιτικής, που θα επηρεάσουν την πορεία ανάπτυξης της κάθε χώρας στο μέσο και το απώτερο χρονικό διάστημα (επόμενη δεκαετία).

 

Για τον λόγο αυτό, το ΙΛ και το ΙΟΒΕ αποφάσισαν να συνεργασθούν ώστε να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν τριετές μελετητικό έργο, με στόχο τη διαχρονική παρακολούθηση των εξελίξεων καθόσον αφορά στην απασχόληση των αποφοίτων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το μελετητικό αυτό έργο, το οποίο σκοπεύει να σχεδιάσει και λειτουργήσει ένα Παρατηρητήριο Απασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην κωδικοποίηση εργασιών-επαγγελμάτων-γνώσεων & δεξιοτήτων (συμβάλλοντας στην ενίσχυση του μελετητικού δυναμικού στον ελληνικό χώρο) στην κατανόηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας υψηλών δεξιοτήτων - με αναφορά στις προοπτικές κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της χώρας , στην έγκυρη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των αρμόδιων για την απασχόληση θεσμικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και - το σημαντικότερο στην αξιόπιστη ενημέρωση (και καθοδήγηση) των μαθητών (Λυκείου) και άλλων νέων (πχ. φοιτητών) καθώς και των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Το Παρατηρητήριο θέτει ως κεντρικό σκοπό την αξιόπιστη ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών και των νέων στην Ελλάδα, σχετικά με την οικονομία, την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην έγκυρη και αποτελεσματική «χαρτογράφηση» των εξελίξεων στην απασχόληση και την απασχολησιμότητα του πλέον αξιοποιήσιμου τμήματος του ενεργού πληθυσμού - των αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ -, σε συνδυασμό με τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε, εντέλει, να εξυπηρετήσει και στόχους όπως τη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης εικόνας των «ανισορροπιών» μεταξύ προσφοράς (εργασίας υψηλών δεξιοτήτων) - όπως καταγράφεται από το προφίλ γνώσεων και δεξιοτήτων των πτυχιούχων - και ζήτησης (ανάγκες από την οικονομία) καθώς και την έγκυρη και συστηματική ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των εθνικών και περιφερειακών αρχών εκπαίδευσης και απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων και του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να διαμορφώσουν τις κατάλληλες πολιτικές εκπαίδευσης και ρύθμισης των συνθηκών απασχόλησης, που θα συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. επίτευξη των ως άνω στόχων προϋποθέτει την υιοθέτηση της κατάλληλης μεθοδολογίας και, στη συνέχεια, τη συλλογή, κωδικοποίηση, ανάλυση και, εντέλει, επεξεργασμένη πληροφόρηση των ομάδων-στόχων (μαθητών και νέων, οικονομικών παραγόντων, εκπαιδευτικών αρχών κ.ο.κ.), για τους θεσμούς και τους μηχανισμούς της αγοράς (εργασίας), τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες συνδεόμενες με επαγγελματικές προοπτικές, τις προοπτικές απασχόλησης σε διάφορους οικονομικούς και επαγγελματικούς κλάδους κ.ά.

 

Πηγή: www.iobe.gr