Οικονομικά Νέα

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση του IFRS Taxonomy για το 2008.

Το «IFRS Taxonomy 2008» είναι μια πλήρης μετάφραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (IFRSs) όπως δημοσιεύεται στο τόμο IFRS 2008 σε XBRL, (σε γλώσσα XML), που χρησιμοποιείται για να μεταβιβάσει τις πληροφορίες μεταξύ των επιχειρήσεων.
Η ταξινόμηση δημοσιεύεται στις ίδιες γλώσσες με τον τόμο «IFRS 2008» και περιλαμβάνει το υλικό υποστήριξης όπως την Αρχιτεκτονική Ταξινόμησης (Taxonomy Architecture Paper) και τον Εκτεταμένο Οδηγό Ταξινόμησης (Taxonomy Extenders Guide).


To «IFRS Taxonomy 2008» αντιπροσωπεύει μια πλήρη αναθεώρηση των προηγούμενων ταξινομήσεων και είναι επίσης η πρώτη ταξινόμηση θα ενσωματωθεί σε μια εκτενή εξωτερική αναθεώρηση από την Ομάδα Ποιοτικής Αναθεώρησης XBRL, η οποία περιλαμβάνει τους εμπειρογνώμονες από την κοινότητα προπαρασκευαστών, τους ρυθμιστές τίτλων, τις κεντρικές τράπεζες, τα οικονομικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις λογισμικού.

Η έκδοση της ταξινόμησης ΔΠΧΠ 2008 σε XBRL (IFRS XBRL Taxonomy 2008) ακολουθεί τη δημοσίευση ενός τελικού προσχέδιου Ταξινόμησης ΔΠΧΠ σε XBRL (IFRS XBRL Taxonomy) ton Μάρτιο του 2008 για μια περίοδο δημόσιων διαβουλεύσεων 60 ημερών. Το ίδρυμα έλαβε σχόλια από όλο τον κόσμο για το τελικό προσχέδιο. Τα σχόλια εστιάστηκαν στις τεχνικές και τις δευτερεύουσες λεπτομέρειες λογιστικής και όπου απαιτείται, απεικονίστηκαν στην τελική ταξινόμηση.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του XBRL θα παρέχουν στους χρήστες του «IFRS Taxonomy 2008» την ευκολότερη αρχειοθέτηση, την πρόσβαση και την σύγκριση των οικονομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με τη διεθνή πολιτική XBRL, το «IFRS Taxonomy 2008» είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο IFRS XBRL Website στο http://www.iasb.org/xbrl/taxo.asp.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr