Επιλογές

Απολογισμός Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου 2013

  • Ιουν 26, 2012

Έχουμε κατακτήσει μια πολύ σημαντική θέση, ως κλάδος, όλα αυτά τα χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η θέση αυτή κατακτήθηκε με τις άοκνες και κοπιώδεις προσπάθειες που κατέβαλε αποκλειστικά η Ένωσή μας και μόνο αυτή. Όσοι πιστεύουν ότι όλα γύρω από τα οικονομικά μαθήματα καθορίζονται από κάποιο αυτόματο πιλότο κάνουν μεγάλο λάθος. Όσοι πιστεύουν ότι μας πάνε τα μαθήματα επίσης κάνουν μεγάλο λάθος. Το υπάρχον Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29-6-2008. Έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα, οι οποίες πιστεύουμε ότι είχαν θετικά αποτελέσματα.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Σε αυτό τον τύπο Λυκείου υπάρχει μια ιστορία συνεχών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες επη-ρεάζουν την ύπαρξη των οικονομικών μαθημάτων. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Μπαμπινιώτη , το νέο Λύκειο της Διαμαντοπούλου και τέλος το σχέδιο για το νέο Λύκειο του Αρβανιτόπουλου. Το νέο σχολείο έτσι όπως παρουσιάζεται μέχρι σήμερα από το υπουργείο παιδείας δεν περιλαμβάνει νέες αρχές και σκοπούς της εκπαίδευσης, αλλά διαμορφώνει ένα σύστημα διεκπεραίωσης και αναπαραγωγής της πληροφο-ρίας. Η νέα πρόταση επεξεργάζεται συνολικά ένα μηχανισμό ηλεκτρονικού τύπου, ψηφιακό, ο οποίος καταργεί σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του μαθητή με τη μάθηση, το στοχασμό και τη γνώση, τη συνείδηση, τη κατανόηση και τη συλλογικότητα. Ευ-αγγελίζεται δηλαδή, μια συλλογικότητα συμπληρωματικού τύπου, όπου το άτομο-μονάδα εμφανίζεται ως αριθμός στην ανταγωνιστική αγορά και πρέπει να είναι συμβατός με :
1. Την επιλεκτικότητα
2. Την εναλλακτικότητα
3. Την αποσπασματικότητα
4. Την διεκπεραίωση και διαχείριση της πληροφορίας
5. Τη χρήση μόνο της τεχνολογίας σε αντίθεση με τη σκέψη και το στοχασμό.
Οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται σε αντίθεση ακόμη και με προηγούμενα συστή-ματα, που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς στην ιστορία της εκπαίδευσης και τα οποία διατηρούσαν χαρακτηριστικά συνολικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων και παρείχαν μορφές μάθησης, γνώσης και δυνατότητα στοχασμού. Ο μαθητής δεν εντάσσονταν υποχρεωτικά σε μηχανισμούς ηλεκτρονικής αναπαραγωγής της πληροφορίας στο πλαίσιο μιας γενικής επιλεκτικής παιδείας, όπως συμβαίνει τώρα, αλλά σε μορφές γενικής υποχρεωτικής παιδείας.
Η επιλεκτικότητα προωθεί την πίστη σε μια αντιεπιστημονική αντίληψη ότι υπάρχει ελευθερία επιλογής σε προκαθορισμένα γνωστικά αντικείμενα, θεματικά προσδιο-ρισμένα με τη μορφή διδακτικών ενοτήτων και λυμένα θέματα. Στην πραγματικό-τητα καταργείται η καθολική σκέψη και επιστημονική μεθοδολογία και ενισχύεται η αντίληψη ότι η διδασκαλία προωθείται με διοικητικές εντολές.
Η εναλλακτικότητα εκδηλώνεται ως ένας εθισμός στην αντίληψη της πιθανής ή εν-δεχόμενης ισοδυναμίας των γνωστικών αντικειμένων ή διδακτικών ενοτήτων για την παραπέρα πορεία του μαθητή. Ισοδυναμία των αντικειμένων στην κοινωνική πραγματικότητα δεν υπάρχει, παρά μόνο η ποικιλομορφία, η πολυμορφία και η συνθετική διαδικασία. Η αντίληψη περί εναλλακτικότητας τείνει να συνδεθεί με τις επαγγελματικές εφαρμογές και τις ειδικότητες στην αγορά. Μια διάσταση της εναλ-λακτικότητας είναι «η δια βίου μάθηση», που προσανατολίζεται στην αλλαγή του επαγγέλματος και στη συνέχεια σε αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου ή αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου και στη συνέχεια του επαγγέλματος.
Η αποσπασματικότητα της γνώσης και η διαχείριση της πληροφορίας οδηγούν το μαθητή στη σύνδεση με την επιχειρηματικότητα και την αγορά . Έτσι δεν μπορεί να στοχαστεί ελεύθερα, υπεύθυνα και χειραφετητικά, γιατί μεταφέρει κατασκευασμέ-νες-επιλεγμένες πληροφορίες κυρίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Στις φυσικές, μαθηματικές και τεχνολογικές επιστήμες δεν αποκτά κριτική, αλλά απομνημονευτική και αναπαραγωγική ικανότητα εφαρμογών.
Οι προτάσεις του υπουργείου επιστρέφουν σε θεωρίες των αρχών του 20ου αιώνα για τη μάθηση και την αναπαραγωγή της πληροφορίας, όπως ο μπιχαβιορισμός (ερέθισμα-αντίδραση). Επιπλέον, οι θέσεις για τις μεθόδους διδασκαλίας ταυτίζονται με τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας. Δεν διαμορφώνεται καμιά μέθοδος μάθησης και κατανόησης ακόμη και στο επίπεδο της επεξεργασίας της πληροφορίας, πόσο μάλλον της γνώσης. Το μυαλό του μαθητή κατευθύνεται προς μια ηλεκτρονι-κή γλώσσα, στην οποία ο σκοπός και το μέσο ταυτίζονται. Με την ηλεκτρονική γλώσσα αρχίζει να χάνεται η αντιστοίχηση με την βιολογική, τη φυσική και την κοι-νωνική πραγματικότητα. Υπερισχύει σήμερα στους μαθητές η εξάρτηση και η αναπαραγωγή, που οδηγούν μόνο σε μια ατομική και υποκειμενική διαδικασία.
Αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα είναι καταναγκαστικό, αυταρχικό, ολοκληρωτικό και δεν αφήνει κανένα περιθώριο ελευθερίας στο δάσκαλο και στο μαθητή. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο ουσιαστικού διαλόγου, δημιουργικής και ιστορικής σκέψης στην τάξη και γενικά στις συλλογικές διαδικασίες παρά μόνο συμβατικού διαλόγου. Το εκπαιδευτικό σύστημα που προτείνεται είναι ετερόφωτο και αναπαραγωγικό, γιατί ζητάει από το μαθητή επιλεκτικά, εναλλακτικά και αποσπασματικά να ανασύρει γνώσεις και πληροφορίες από το διαδίκτυο και να τις αναπαράγει. Δεν προσανατολίζει το μαθητή στην αγάπη προς το βιβλίο. Το «νέο σχολείο» οδηγεί στο τέλος της μόρφωσης, της μάθησης και της γνώσης. Προς επίρρωση των ανω-τέρω δεν είναι τυχαίο ότι στο σχέδιο για το νέο Λύκειο οι κοινωνικές επιστήμες είναι ενοποιημένες με αποτέλεσμα να μην διδάσκονται επιστημονικά αντικείμενα, αλλά θεματολογία επιστημονικών αντικειμένων. O μαθητής θα μαθαίνει λίγο απ' όλα, όπως συμβαίνει στο project και στα προγράμματα επιχειρηματικότητας.


Ωρολόγιο πρόγραμμα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε τα οικονομικά μαθήματα. Το μάθημα Αρχές Οικονομίας ήταν ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α τάξης ΓΕΛ για πολλά χρόνια. Με τη σταδιακά εφαρμοζόμενη μεταρρύθμιση Διαμαντοπούλου βγήκε από το ωρολόγιο πρόγραμμα με την πρόθεση, και τη δική μας συμφωνία, να μπει ως μάθημα γενικής παιδείας στη Β τάξη ΓΕΛ. Στην τάξη αυτή τα παιδιά θεωρούνται πιο ώριμα να συλλάβουν τόσο αφηρημένες οικονομικές έννοιες και προετοιμάζονται για τη Γ τάξη. Τελικά λόγω της πολιτικής αλλαγής δεν μπήκε το μάθημα στη Β τάξη. Για μια χρονιά οι συνάδελφοι είχαν μεγάλο πρόβλημα ωραρί-ου. Όμως την επόμενη χρονιά κατορθώσαμε να ξαναβάλουμε το μάθημα στην Α τάξη και ταυτόχρονα να το έχουμε ως μάθημα επιλογής στη Β τάξη. Καθοριστική για αυτό ήταν η παρέμβαση που έκανε ο συνάδελφος Αντώνης Κασιμάτης.


• Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη των πανελλήνια εξεταζομένων μαθημάτων σταδιακά άλλαξε. Το 2008 με την αιτιολογία ότι το μάθημα επιλέγεται από λιγότερους μαθητές η εξεταστέα ύλη μειώθηκε. Οι τότε σχολικοί σύμβουλοι , η οικονομολόγος σύμβουλος του ΠΙ και μερικοί συνάδελφοι, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τον όγκο της ύλης , συνέβαλλαν στο να μειωθεί η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Αυτό είχε ως με αποτέλεσμα να μη διδάσκεται η Μακροοικονομία παρά μόνο η Μικροοικονομία. Η οικονομολόγος σύμβουλος του ΠΙ ισχυρίστηκε ότι έχουμε ίδιο βιβλίο Οικονομίας σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και επομένως θα έχουμε για το ΓΕΛ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι, δηλαδή Μικροοικονομία και για το ΕΠΑΛ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, δηλαδή Μακροοικονομία. Αντιδράσαμε για τη μείωση της ύλης, αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Στα επόμενα χρόνια πάντα στέλναμε τις προτάσεις μας και το 2013 συγκροτήσαμε ομάδα σε επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου η οποία, παρά τις αρχικές συζητήσεις, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο της.


• Βιβλία
Το 2008 προτάθηκε αιφνιδιαστικά από τους σχολικούς συμβούλους και την οικονομολόγο σύμβουλο του ΠΙ κ. Μαγουλά να αντικατασταθεί το βιβλίο «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» του ΓΕΛ με αυτό του ΕΠΑΛ. Διαφωνήσαμε εντόνως. Στη συνέχεια η κ. Μαγουλά, σε συνάντηση με τους σχολικούς συμβούλους, ζήτησε και πήρε τη σύμφωνη γνώμη τους. Το 2010 στέλνει επίσημα στο υπουργείο την πρόταση για την αλλαγή του βιβλίου. Έγινε συζήτηση με τους συγγραφείς του βιβλίου σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή προς το υπουργείο και προς τους συμβούλους. Το Μάιο του ίδιου έτους συγκαλείται συνάντηση στο ΠΙ με την κ. Μαγουλά, τους σχολικούς συμβούλους και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με την κ. Μαγουλά και τους σχολικούς συμβούλους. Εκεί αναφέραμε ότι το βιβλίο της Βαξεβανίδου –Ρεκλείτη έχει σε μεγάλη έκταση αντιγραμμένα αυτούσια κομμάτια από το βιβλίο του κ. Μπουραντά και εκτιμήσαμε ότι ο ίδιος θα αντιδράσει ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα, πράγμα το οποίο έγινε λίγο αργότερα με επιστολή του στο υπουργείο. Αντίστοιχη επιστολή έστειλε και ο κ. Χ. Παπακωνσταντίνου ένας εκ των συγγραφέων του βιβλίου. Με την κίνηση αυτή υπήρχε πιθανότητα να μην έχουμε βιβλίο ούτε για το ΓΕΛ ούτε για το ΕΠΑΛ. Επιπλέον πέρα από τα έγγραφα που στείλαμε στο υπουργείο και εκφράζαμε την έντονη αντίθεσή μας ως ένωση κάναμε μια μελέτη, που έδειξε ότι πέραν από τις εκτεταμένες αντιγραφές το βιβλίο της Βαξεβανίδου έχει και πολλά επιστημονικά λάθη. Μετά από επίμονες παρεμβάσεις στο γραφείο της Διαμαντοπούλου το βιβλίο των «Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης» του Δ. Μπουραντά παρέμεινε και διδάσκεται μέχρι σήμερα στο ΓΕΛ.
Πρόσφατα έγινε πρόταση από την Ένωση για τα βιβλία της Α και Β τάξης ΓΕΛ. Στην Α τάξη προτείναμε να παραμείνει το βιβλίο της υπό τον Α. Δεδουσόπουλο συγγραφικής ομάδας και στην Β τάξη να μπει το βιβλίο της υπό τον Γ. Κώττη συγγραφικής ομάδας, το οποίο δι-δάσκεται στην Α τάξη του ΕΠΑΛ. Η πρόταση που καταθέσαμε, στην οποία ήταν σύμφωνοι και οι νυν σχολικοί σύμβουλοι, δόθηκε από τη διεύθυνση σπουδών δευτεροβάθμιας εκ-παίδευσης του υπουργείου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για γνωμάτευση. Η γνωμάτευση ήταν αρνητική με το αιτιολογικό ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος αφού το επόμενο διάστημα θα αλλάξει το Λύκειο. Έτσι και στη Β τάξη θα παραμείνει το βιβλίο του Δεδουσόπουλου.

• Πανελλήνιες εξετάσεις
Παρατηρώντας τα θέματα του ΑΟΘ τα τελευταία χρόνια διαπιστώναμε διάφορα επιστημονικά λάθη που αφορούσαν κυρίως τις ασκήσεις του 3ου , 4ου και 5ου κεφαλαίου. Ένα βασικό λάθος ήταν εύρεση γραμμικής συνάρτησης από πίνακα προσφοράς και στη συνέχεια η εύρεση της ελαστικότητας προσφοράς από δύο ενδιάμεσες ποσότητες που βρίσκονται μεταξύ δύο επιπέδων παραγωγής. Ως ένωση είχαμε παλαιότερα τη θέση ότι δεν πρέπει να βγάλουμε ανακοίνωση για τέτοια λάθη γιατί θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στο μάθημα. Όμως τα επιστημονικά λάθη συνεχίζονταν. Αποκορύφωμα ήταν το 4ο θέμα των επαναληπτικών εξετάσεων ΑΟΘ, όπου είχαμε μονοπωλιακή ισορροπία, η οποία όπως γνωρίζετε προκύπτει με διαφορετικό τρόπο. Έτσι στείλαμε επιστολή στη διεύθυνση εξετάσεων του υπουργείου και επισημαίναμε το πρόβλημα. Στην απαντητική επιστολή μας ευχαρίστησαν για τον τρόπο που χειριστήκαμε το θέμα. Η θέση μας είναι ότι από δω και πέρα όποιο επιστημονικό λάθος γίνεται στα θέματα θα αναδεικνύεται με σχετική ανακοίνωση.
Επίσης οι συντονιστές των βαθμολογικών κέντρων πρέπει να επικοινωνούν για τον τρόπο βαθμολόγησης των θεμάτων των πανελλήνια εξεταζομένων μαθημάτων, ώστε να υπάρχει κοινή στάση , που θα οδηγεί στην αντικειμενική βαθμολόγηση. Ωστόσο υπήρξαν περιπτώσεις μη συντονισμού, αλλά και λανθασμένης βαθμολόγησης από ορισμένα εξεταστικά κέντρα.

• Λογισμικό ΑΟΘ
Διαβιβάστηκε με έγγραφο της ένωσης προς το υπουργείο λογισμικό που είχε δημιουργήσει ο συνάδελφος Αντρέας Χατζηανδρέου για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και παραχωρούσε δωρεάν με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τους καθηγητές στη διδασκαλία του μαθήματος. Για το λογισμικό αυτό το υπουγρείο απάντησε ότι ευχαριστεί για την προσφορά, αλλά για λόγους που δεν εξηγούσε δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί.
Το ΠΙ παράλληλα είχε προσανατολιστεί στο λογισμικό keystone για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, για το οποίο κατέβαλε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Το λογισμικό αυτό δεν λειτούργησε σε πολλά σχολεία λόγω μη συμβατότητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους. Το πρόγραμμα accountant αγοράστηκε για το μάθημα της Λογιστικής , παρόλο που ο συνάδελφος Γιάννης Μαυρογένης είχε προτείνει άλλο πρόγραμμα που παραχωρείτο δωρεάν.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο συζητήσεων σε επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου για το Επαγγελματικό Λύκειο, κατατέθηκαν έγγραφα με συγκεκριμένες προτάσεις, έγιναν πολλές παραστάσεις στο υπουργείο, ώστε το ωρολόγιο πρόγραμμα ακόμη και στο μεταβατικό του στάδιο να περιλαμβάνει το μάθημα Αρχές Οικονομίας στην Α τάξη, στη Β τάξη να υπάρχει ο Τομέας Οικονομίας και διοίκησης και στη Γ τάξη να υπάρχουν οι ειδικότητες.
Καταθέσαμε στη συνέχεια πρόταση για τις αναθέσεις των μαθημάτων στο υπουργείο. Αυτά που είχαμε ζητήσει πέρασαν στην πλειοψηφία τους και είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό. Το 2009 έγινε μια συνάντηση των επιστημονικών ενώσεων των ΕΠΑΛ για ένα νέο καθορισμό της αντιστοιχίας ειδικοτήτων και διδασκομένων μαθημάτων. Δεν καλεστήκαμε σε αυτή, αλλά μόλις το μάθαμε παρευρεθήκαμε και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι οι αναθέσεις που μας αφορούν δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Επίσης έγινε προσπάθεια να καθοριστεί η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης. Ειδικά για το τελευταίο η ύλη παρουσιάζει ένα μεγάλο κατακερματισμό με αποτέλεσμα ο μαθητής να μην έχει μια συνολική εικόνα του αντικειμένου.
Επιπλέον με τη βοήθεια του συναδέλφου Ιωάννη Μαυρογένη πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια μηχανογραφημένης λογιστικής με στόχο την αύξηση της επιστημονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών.
Τέλος το υπουργείο ζήτησε να καταρτισθεί από την ένωσή μας το προφίλ του επαγγέλματος του οικονομολόγου, το οποίο ολοκληρώσαμε και δώσαμε στο ΚΕΣΥΠ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το προηγούμενο διάστημα είχαμε ένα site στατικό με ελάχιστη επισκεψιμότητα. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Αποφασίσαμε να το στηρίξουμε επαγγελματικά. Μετά από πολλές συζητήσεις ως προς τη δομή του και τον τρόπο διαχείρισης το site ανέλαβε η κ. Πολυμένη. Σταδιακά η επισκεψιμότητα του site αυξήθηκε και έφθασε τα 80000-90000 άτομα τους τέσσερις πρώτους μήνες της λειτουργίας του με 2500 μόνιμους επισκέπτες. Το κόστος λειτουργίας όμως ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα το ταμείο να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Προσπαθήσαμε αρχικά να περιορίσουμε τις ανανεώσεις αλλά και πάλι δεν μπορούσαμε. Έτσι στις 30-6-2011 σταμάτησε η συνεργασία με την κ. Πολυμένη. Από τότε, και ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο, δέχθηκε μια μεγάλη επίθεση από hackers με αποτέλεσμα το site να διαλυθεί . Ο κ Σπηλιόπουλος ανέλαβε την ανασυγκρότηση του site σε νέα βάση, ώστε να μην μπορεί να δεχθεί εύκολα επίθεση και ταυτόχρονα κάναμε αίτηση να αλλάξει η ονομασία. Σύντομα θα μπορείτε να μας βρείτε στον ιστότοπο eoede.edu.gr. Στο site, όπως γνωρίζετε υπάρχει προβολή των θέσεών μας για τα οικονομικά μαθήματα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα χώρο διαλόγου μεταξύ των συναδέλφων. Η γνώση που έχει ο καθένας μας πρέπει να διαχέεται!
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Το οικονομικό πρόβλημα της ΕΟΕΔΕ λύθηκε για πολλά χρόνια με την έκδοση το 1995-1996 δύο βιβλίων ασκήσεων «Αρχών Οικονομικής Θεωρίας». Τα τεύχη αφορούσαν τη Μικροοι-κονομία και Μακροοικονομία. Δεκαπέντε συνάδελφοι δούλεψαν για ένα χρόνο περίπου την ιδέα που είχε ο συνάδελφος Αντρέας Χατζηανδρέου με τα γνωστά αποτελέσματα. Συγκεντρώθηκαν τότε 12.000.000 δραχμές . Όμως τα τελευταία χρόνια το ποσό αυτό είχε μειωθεί δραματικά. Το 2009 το ταμείο είχε καθαρό υπόλοιπο 900€. Για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος συζητήθηκε η έκδοση κουπονιών, η αναζήτηση δωρεών από διάφορες τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις και οι χορηγίες διαφόρων εκδηλώσεών μας. Τελικά εκδόθηκαν κουπόνια, που περιελάμβαναν και την κλήρωση δύο laptop, που απέφεραν έσοδα 4520€. Η τελευταία προσπάθεια που έγινε για τη βελτίωση των οικονομικών αφορούσε την έκδοση ημερολογίων με παράλληλη κλήρωση του δεύτερου laptop. Αυτή η ενέργεια έφερε έσοδα στα ταμεία 2770€. Στα τελευταία Διοικητικά Συμβούλια αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας που θα επιμεληθεί το ημερολόγιο του 2014.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Λειτουργούν εννέα Περιφερειακά τμήματα σε πανελλαδικό επίπεδο για τα οποία είχαν καθοριστεί οι υπεύθυνοι σε επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπεύθυνοι είναι η εξής: 1. ΠΤ Μακεδονίας Θράκης (Τασούδης Κώστας), 2. ΠΤ Θεσσαλίας (Χατζηανδρέου Ανδρέας), 3. ΠΤ Κεντρικής Ελλάδος(Γκλαβάς Αντώνης ), 4. ΠΤ Πειραιά (Νάκος Γιώργος), 5. ΠΤ Ηπείρου(Γιαλέρης Παναγιώτης), 6. ΠΤ Ανατολικής Κρήτης (Αντωνόπουλος Άγγελος), 7. ΠΤ Δυτικής Κρήτης (Αντωνόπουλος Άγγελος), 8. ΠΤ Πελοποννήσου(Τζήρος Γεώργιος, Ξύγγου Ματούλα) και 9. ΠΤ Αθήνας (Λιάπη Ιωάννα).
Ένα θέμα που είχε τεθεί από το πρώτο διάστημα λειτουργίας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ήταν το θέμα του ΠΤ Πειραιά. Από ορισμένα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ζητήθηκε η κατάργηση του και την ενοποίησή του με το ΠΤ Αθήνας. Υπήρξαν αντιδράσεις . Τελικά το ΠΤ Πειραιά συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία και έχει πραγματο-ποιήσει αρκετές εκδηλώσεις. Το συγκεκριμένο περιφερειακό τμήμα καθυστέρησε ένα χρόνο να κάνει εκλογές, που όμως δεν οφειλόταν αποκλειστικά στη δική του ευθύνη. Σε μια από αυτές τις εκδηλώσεις, στις οποίες είχε και τη συνδρομή του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, και που έγινε στις 8-11-2012 με θέμα την Οικονομική κρίση και την οικονομική εκπαίδευση, έκανε εκλογές.
Σε συνεδρίαση του Κεντρικού διοικητικού Συμβουλίου και για να λυθεί μόνιμα το θέμα του Πειραιά αποφασίστηκε η συγκρότηση τριών Περιφερειακών Τμημάτων στην Αττική στη βάση των γεωγραφικών περιοχών ευθύνης των σχολικών συμβούλων.
Επίσης το ΠΤ Στερεάς δεν είχε κάνει εκλογές λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης των μελών του. Τελικά μετά από παρέμβαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με τη διοργάνωση ημερίδας στη Λειβαδιά έγιναν εκλογές και άνοιξε ο δρόμος για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
Τέλος υπάρχει συμμετοχή του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε εκδηλώσεις των ΠΤ σε όλη την Ελλάδα, όπως Ιωάννινα, Λαμία, Πειραιά, Βέροια, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και έχει αναπτυχθεί μια καλή επικοινωνία με αυτά. Μάλιστα πολλές συνεδριάσεις του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν από κοινού με τα Διοικητικά Συμβούλια των ΠΤ Αθήνας και Πειραιά.
ΕΟΕΔΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Επιδιώκουμε τη συνεργασία σε ισότιμη βάση με τους σχολικούς συμβούλους, αλλά δεν ξέρουμε αν όλοι τους την επιδιώκουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρέμβαση του κ. Σπανού στα δύο Π.Τ. της Αττικής που τα καθοδήγησε έτσι ώστε να αποστείλουν έγγραφα στο υπουργείο που να αναφέρονται στα οικονομικά μαθήματα. Ο κ. Σπανός εκτελούσε οδηγία της κ. Μαγουλά. Η κίνηση αυτή έγινε από τους προέδρους των Περιφερειακών τμημάτων Αθήνας και Πειραιά χωρίς να το γνωρίζει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Σε επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με του προέδρους και τους γραμματείς των ΠΤ έγινε δυνατό να αποσοβηθεί η αποστολή των εγγράφων αυτών. Ακολούθησε συνάντηση των Διοικητικών συμβουλίων των ΠΤ Αθήνας και Πειραιά με το Κεντρικό, όπου συζητήθηκε το θέμα, διαβάστηκε το άρθρο 12 του καταστατικού για τη λειτουργία των ΠΤ, δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και ζητήθηκε συγγνώμη από μέλη των Περιφερειακών Διοικητικών Συμβουλίων οπότε το θέμα έληξε.
Έγινε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση των σχολικών συμβούλων όπου μια πρόταση που τέθηκε προς συζήτηση ήταν ότι οι σύμβουλοι αποτελούν ένα «σώμα» το οποίο μπορεί να λειτουργεί και να παίρνει αποφάσεις εντός της Ένωσης. Όμως η Ένωση λειτουργεί αυτόνομα έχει τη δική της επιστημονική οντότητα και δεν μπορεί να χειραγωγείται από κανένα σώμα συμβούλων. Μια μορφή χειραγώγησης ήταν η παρέμβαση του κ. Σπανού. Με βάση τις διατυπωθείσες θέσεις στη συνάντηση των σχολικών συμβούλων δεν βλέπουμε να υπάρχει συναντίληψη και επικοινωνία σε πολλά θέματα.


Αθήνα 16-Ιουνίου

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…