Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008)

 

Οι εξετάσεις θα γίνουν με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη καταχωριστεί στο

δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και έχει αναρτηθεί σε όλες τις Νομαρχίες

και τα Επαρχεία της επικράτειας μαζί με το συγκεντρωτικό πίνακα των

εξεταστικών κέντρων στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι.

 

Όλοι οι υποψήφιοι, ανάλογα με το επώνυμό τους, τον κλάδο και τον τόπο

εξέτασης που είχαν δηλώσει, οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά

κέντρα που έχουν ήδη οριστεί και ανακοινωθεί.

 

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει σε δύο (2) θεματικές ενότητες ανά κλάδο: η

πρώτη το Σάββατο 31/1/2009 θα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο και η

δεύτερη την Κυριακή 1/2/2009 θα καλύπτει τη διδακτική μεθοδολογία και τα

παιδαγωγικά.

 

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνει το αργότερο μία ώρα πριν την

έναρξη της εξέτασης της κάθε θεματικής ενότητας, προκειμένου να γίνει ο

απαραίτητος έλεγχος και να βρίσκονται εντός της αίθουσας όπου θα διαγωνισθούν

τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Όσοι παρουσιαστούν

μετά το κλείσιμο των θυρών (07:30 για την πρωινή και 14:30 για την

απογευματινή εξέταση) δε θα γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις.

 

Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους

την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο

παραστατικό της ταυτοπροσωπίας (υπό τον όρο ότι θα φέρει επικυρωμένη

φωτογραφία, π.χ. άδεια οδήγησης). Εάν δε διαπιστωθεί η ταυτότητα του

υποψηφίου, δε θα επιτραπεί η είσοδός του στο εξεταστικό κέντρο.

 

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει αλφαβητικά με βάση το

επώνυμό τους, σύμφωνα με τους καταλόγους που έχουν αποσταλεί στα εξεταστικά

κέντρα.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους δύο (2) στιλό διαρκείας (μπλε ή

μαύρου χρώματος). Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (μπλάνκο), ενώ χρήση

γομολάστιχας μπορεί να γίνει μόνο στο πρόχειρο, καθώς στο Απαντητικό Φύλλο

δεν επιτρέπεται το σβήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, >ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα και οποιαδήποτε

υπολογιστική μηχανή. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να έχουν μαζί τους ένα

θερμός με νερό ή αναψυκτικό.

 

Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά

τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο

πάτωμα δίπλα στο κάθισμά τους.

 

Στις αίθουσες εξετάσεων ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ το κάπνισμα.

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ

 

Στους υποψηφίους, ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα, θα δοθούν ειδικά

Απαντητικά Φύλλα ή/και Τετράδια, στα οικεία πλαίσια των οποίων οι επιτηρητές

θα επικολλήσουν ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες με το γραμμικό κωδικό

(barcode). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων

που αναγράφονται (ονοματεπώνυμο κτλ.). Στη συνέχεια θα πρέπει να

υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από τις ετικέτες, φροντίζοντας η

υπογραφή να μη βγαίνει έξω από το πλαίσιο και να μην αλλοιώνει το γραμμικό

κωδικό (barcode) της ετικέτας.

 

Κατά την επικόλληση των ετικετών barcode θα παραδοθεί στους υποψηφίους και

μία επιπλέον ειδική ετικέτα στο κάτω τμήμα της οποίας αναγράφεται ένας

10ψήφιος κωδικός (Κωδ. Υποψηφίου). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κρατήσουν

την ετικέτα αυτή γιατί ο Κωδικός Υποψηφίου θα τους φανεί χρήσιμος για

μελλοντική τους ενημέρωση γύρω από θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο

διαγωνισμό (όπως η βαθμολογία κ.λπ.).

 

Ο υπολογισμός του χρόνου εξέτασης κάθε θεματικής ενότητας (4 ώρες) θα

ξεκινήσει με τη διανομή των θεμάτων. Τα θέματα εξέτασης θα διανεμηθούν

γραπτά στους υποψηφίους από τους επιτηρητές. Λόγω του αναγκαίου χρόνου για

την τηλεμετάδοση και αναπαραγωγή των θεμάτων θα υπάρξει ένα διάστημα

αναμονής από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης και μέχρι τη

στιγμή που θα δοθούν τα θέματα. Εφόσον στην εξέταση περιλαμβάνονται δύο (2)

ή περισσότερα μαθήματα, ο διαγωνιζόμενος έχει την ευχέρεια να διαθέσει για κάθε

μάθημα όση ώρα κρίνει απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβεί το

σύνολο της ώρας που ορίζεται στο πρόγραμμα.

 

Η έξοδος από την αίθουσα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους υποψηφίους πριν περάσει

μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

 

Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να

παραδώσουν στους επιτηρητές τα Τετράδια ή τα Απαντητικά τους Φύλλα μαζί με

όλο το άλλο έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (θέματα, οδηγίες κτλ.) και

να υπογράψουν στην «Κατάσταση Παρόντων – Απόντων».

 

Με την παράδοση των Τετραδίων ή των Απαντητικών Φύλλων οι επιτηρητές,

αφού ελέγξουν τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, θα τα καλύψουν παρουσία

του με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα και θα υπογράψουν στην

τελευταία σελίδα των απαντήσεων του Τετραδίου ή στις αντίστοιχες θέσεις του

Απαντητικού Φύλλου. Επίσης θα καταστρέψουν το βοηθητικό μέρος του

Απαντητικού Φύλλου, καθώς και το υπόλοιπο υλικό που θα τους παραδοθεί

(θέματα, οδηγίες, πρόχειρο).

 

Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι που βρίσκονται ακόμα στην

αίθουσα θα πρέπει να σηκωθούν από τις θέσεις τους, ανεξάρτητα από το αν

έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους, ενόσω οι επιτηρητές θα μαζεύουν τα

γραπτά δοκίμια και όλο το άλλο υλικό που θα έχει διανεμηθεί. Μετά την παράδοση

των γραπτών δοκιμίων οι υποψήφιοι οφείλουν να αποχωρήσουν από την

αίθουσα.

 

Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το Τετράδιο ή το Απαντητικό Φύλλο ή

χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο Τετράδιο ή στο

Απαντητικό Φύλλο σημεία αναγνώρισης ή δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις

και τις οδηγίες των υπευθύνων της αίθουσας ή διαταράσσουν την τάξη ή

χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή, γενικά,

δολιεύονται την εξέταση αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται

από την περαιτέρω διαδικασία, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση

ακρόαση.

 

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων, άλλων συσκευών

τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών μηχανών συνεπάγεται αποβολή από την

εξέταση.

 

 

Πηγή: www.esos.gr