Την Τετάρτη 12 Μαΐου θα λήξουν τα μαθήματα στα Ημερήσια και Εσπερινά Γυμνάσια , Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και στις Επαγγελματικές Σχολές, σύμφωνα με απόφαση της υφ, παιδείας Εύης Χριστοφιλοπούλου.

 

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 682/77 (Φ.Ε.Κ.244/τ.Α΄/01-09-1977) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3475/06 (Φ.Ε.Κ.146/τ.Α΄/13-07-2006) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/79 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α΄/07-02-1979) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/92 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α΄/02-06-1992) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Το Π.Δ. 60/06 (Φ.Ε.Κ. 65/τ.Α΄/30-03-2006) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/09 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α΄/13-02-2009).

7. Τις διατάξεις της αριθμ.1120/Η/07-01-10 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1/τ.Β΄/08-01-10) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 

Ορίζουμε ως ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2009-2010 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας, την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2/4/2010

Πηγή: www.esos.gr