Η Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος χορηγείται σε μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας* με βάση το Π.Δ. 475/1991. Οι πτυχιούχοι Πολιτικών, Διοικητικών ή Νομικών Επιστημών, οι οποίοι απέκτησαν το πτυχίο τους μετά την 1η Ιανουαρίου 1980, ήταν φοιτητές μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1984 και ασκούν αποδεδειγμένα Οικονομολογικό Επάγγελμα δικαιούνται Προσωρινή Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν για να τους χορηγηθεί η άδεια είναι τα εξής:

1. Αίτηση

Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά κλπ. (Παραλαβή Εντύπου)

2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το Ο.Ε.Ε. θα το αναζητεί αυτεπάγγελτα, μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου (υπάρχει σχετικό έντυπο στην Υπηρεσία μας)

3. Δικαιολογητικά Προϋπηρεσίας

Ι. Μισθωτοί

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον σημερινό εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται το ακριβές αντικείμενο απασχόλησης

ΙΙ. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Φωτοτυπημένο αντίγραφο της Έναρξης Επιτηδεύματος

--------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται σε φωτοτυπημένα αντίγραφα πρέπει να είναι επισήμως επικυρωμένα. Η επικύρωση των εγγράφων γίνεται από Αστυνομική Αρχή, από Δικηγόρο ή από Δημόσιες Υπηρεσίες.

--------------------------------------------------------------------------------

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, να καταβάλλουν το ποσό των 35,22 €.

Τα μέλη του Ο.Ε.Ε., που υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της άδειας πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία της υποβολής.

 

* Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους

Ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εγγράφονται όσοι:

είναι κάτοχοι πτυχίου οικονομικής κατεύθυνσης:
4 του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ),

4 του Πανεπιστήμιου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ),

4 του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ) και

4 των οικονομικών τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αιγαίου, Κρήτης, Πάτρας, Θράκης, Ιωαννίνων και Θεσσαλίας καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτάτων οικονομικών σχολών ή τμημάτων σχολών, που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές,

είναι κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, εφόσον αυτά είναι ισότιμα με τα Ελληνικά (απαιτείται η βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ για όλες τις χώρες),
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, εφόσον ασκούν αποδεδειγμένα Οικονομολογικό Επάγγελμα,
είναι κάτοχοι πτυχίου των Τμημάτων ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΣΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του Πάντειου Πανεπιστημίου,
είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ημεδαπών ή αλλοδαπών Ανωτάτων Σχολών, και οι οποίοι:
4 απέκτησαν το πτυχίο τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1979 και

4 ασκούν αποδεδειγμένα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ


Δικαιολογητικά Εγγραφής Μέλους

1. Αίτηση Εγγραφής

Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ.

2. Τίτλοι Σπουδών

Οι τίτλοι σπουδών αφορούν το βασικό οικονομικό πτυχίο του υποψήφιου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. Το πτυχίο αυτό, εάν δεν χορηγήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την σχετική ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία χορηγείται από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Ως βασικός τίτλος οικονομικών σπουδών, μπορεί επίσης να θεωρηθεί και μεταπτυχιακός τίτλος, εφόσον αυτός έχει οικονομικό αντικείμενο και αναγνωρίζεται επισήμως από ελληνικούς αρμόδιους φορείς.

Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος δηλώνει εκτός του βασικού οικονομικού πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους, αυτοί πρέπει να συνυποβάλλονται με επικυρωμένο αντίγραφο.

Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμιναριακή εκπαίδευση κλπ) πρέπει να συνυποβάλλονται με επικυρωμένα αντίγραφα, εφόσον δηλώνονται στην αίτηση.


3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας


4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το Ο.Ε.Ε. θα το αναζητεί αυτεπάγγελτα, μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου (υπάρχει σχετικό έντυπο στην Υπηρεσία μας)


5. Δικαίωμα Εγγραφής και συνδρομή τρέχοντος έτους

Τα υποψήφια μέλη του Ο.Ε.Ε. καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους το ποσό του 1,50 ΕΥΡΩ εφάπαξ, ως δικαίωμα εγγραφής καθώς επίσης και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

 


Ελληνική Δημοκρατία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

8/1/2010
Πηγή: www.alfavita.gr