ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1 Τι σήμαινε ο όρος «διοίκηση» στην Ελληνική Γλώσσα κατά την αρχαιότητα;

2 Τι ονομάζεται «διοίκηση» σήμερα;

3 Η διοίκηση είναι τέχνη ή επιστήμη; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.

4 Η διοίκηση είναι φαινόμενο καθολικό και έχει εφαρμογή σε όλα τα είδη
οργανωμένης
συλλογικής προσπάθειας. Σχολιάστε.

5 Ποιος είναι ο ρόλος των διοικητικών στελεχών στην επιχείρηση;

6 Τι προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα του στελέχους κατά την άσκη­ση της διοίκησης;

7 Στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα απαιτούνται περισσότερο ειδικές γνώ­σεις στα στελέχη, ενώ στα ανώτερα περισσότερο γενικές. Σχολιάστε.

8 Ποιες βασικές κατηγορίες ικανοτήτων πρέπει να διαθέτει ένα στέλε­χος, ώστε να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση;

9 Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του διοικητικού στελέχους;

10 Αναφέρατε ποιες συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες, καθώς και ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, πρέπει να διαθέ­τει, κατά τη γνώμη σας, ένας διευθυντής τραπέζης.

11 Αναφέρατε ποιες συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες, καθώς και ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, πρέπει να διαθέ­τει, κατά τη γνώμη σας, ένας διευθυντής marketing μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Ποιες διαφορές και ποιες ομοιότητες εντοπίζεται μεταξύ
των δύο στελεχών που προαναφέρθηκαν στις ασκήσεις;

12 Πώς ορίζεται το management;

13 Ο H. Fayol έδωσε μεγάλη έμφαση ως προς τις αρχές του management στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραμί­δας και ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών. Σχολιάστε.

14 Ποια θεωρία αναφέρεται ως κίνημα «ανθρωπίνων σχέσεων»; Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της;

15 Αναφέρατε δύο^ παραδείγματα εφαρμογής των αρχών της Διοίκησης των Επιχειρήσεων από τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων.

16 Αναφέρατε και περιγράψτε σύντομα τις λειτουργίες του management, που εκτιμάτε ότι γίνονται στο σχολείο σας.

17 Ποιες από τις λειτουργίες του management μπορούν να ασκηθούν,, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία μια πολιτιστική εκδήλωση στο σχολείο σας.

18 Ποιες δραστηριότητες υποδηλώνει ο όρος marketing, όταν χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς;

19 Πώς ορίζεται το marketing ;

20 Τι περιλαμβάνει το μίγμα marketing;

21 Ποια είναι η έννοια του προϊόντος στο marketing :

22 Η «εικόνα προϊόντος» διαμορφώνεται από την συμβολή και των 4- ρ
του μίγματος marketing. Σχολιάστε.

23 Ποια είναι τα στάδια από τα οποία διέρχεται η ζωή ενός προϊόντος;

24 Τι είναι και τι απεικονίζει η τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας;

25 Σε ποιες δραστηριότητες αναφέρεται η διανομή ενός προϊόντος;

26 Με ποιο τρόπο η προώθηση συμβάλλει στην ενημέρωση των κατανα­λωτών;

27 Τι περιλαμβάνει το μίγμα προώθησης;

28 Σε ποια κύρια στάδια εστιάζεται η διοικητική διαδικασία στις πωλήσεις;

29 Ποιο είναι το αντικείμενο της λειτουργίας των πωλήσεων;

30 Τι είναι άμεση και τι έμμεση πώληση;

31 Η επιτυχής πώληση εξαρτάται από την αποτελεσματική επικοινωνία
μεταξύ πωλητή και καταναλωτή. Σχολιάστε.

32 Ποιο είναι το βασικό αντικείμενο δράσης της χρηματοοικονομικής διοί­κησης;

33 Για ποιους λόγους είναι χρήσιμο να παρακολουθούνται τα χρηματοοι­κονομικά στοιχεία της επιχείρησης;

34 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης θέτουν ως βασικό στόχο τον ουσιαστικό έλεγχο της επιχείρησης ως προς τις δραστηριό­τητες, τα έσοδα και τα έξοδα της. Σχολιάστε.

35 Ποια επί μέρους τμήματα περιλαμβάνει η λειτουργία του οικονομικού προϋπολογισμού;

36 Τι περιλαμβάνει ο τακτικός προϋπολογισμός μιας επιχείρησης και τι ο προϋπολογισμός επενδύσεων;

37 Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους παρακολουθείται και ελέγχε­ται η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και όταν παρατηρηθούν απο­κλίσεις πραγματοποιούνται οι σχετικές τροποποιήσεις. Σχολιάστε.

38 Ποιο είναι το αντικείμενο δραστηριότητας της ταμειακής λειτουργίας;

39 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος, την κατηγορία και τα έσοδα που πραγματοποιεί. Σχολιάστε.