ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

Η διοίκηση περιλαμβάνει λειτουργίες οι οποίες δεν είναι πάντοτε ίδιες, αλλά διαφέρουν ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο που βρίσκεται ο διοικών. Σ Λ

2. Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

Βασικά στοιχεία του σύγχρονου ορισμού της διοίκησης είναι:

α. Η ιεράρχηση των επιλογών της επιχείρησης.

β. Η επιλογή της άριστης λύσης στα προβλήματα της επιχείρησης.

γ. Η επιδίωξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, μέσω της συλλογικής

προσπάθειας.

3. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ)

Αν και το management ως λειτουργία υπάρχει από την αρχαιότητα, η συστηματική μελέτη για την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσε­ων ξεκίνησε από τις αρχές του αιώνα μας. Σ Λ

4. Βάλτε κύκλο στη σωστή απάντηση.

Ο πρώτος που συστηματικά εφάρμοσε το management στην παραγωγική διαδικασία ήταν:

α. Ο Σωκράτης

β. Ο Fraderick Taylor

γ. Ο Henry  Fayol

δ. Ο Max Veber

5. Συμπληρώστε τα κενά που υπάρχουν στην πρόταση, με τις κατάλληλες λέξεις: υλικά, καταναλωτά , ενδιάμεσα, άϋλα, διαρκή, έμμεσης κατανά­λωσης, τελικά, βιομηχανικά, άμεσης κατανάλωσης, καταναλωτά.

Τα προϊόντα ταξινομούνται, ανάλογα με:

α. Τη φύση του αγαθού, σε.. ……….. και……………………………...

β. τον προορισμό τους, σε.. …………και………………………………

γ. το βαθμό επεξεργασίας τους, σε..... ………….και……………………………….

δ. τον τρόπο κατανάλωσης, σε........ …….., αν προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ικανοποιώντας κάποιες ανάγκες του (τρόφιμα) και………………………...... αν προορίζονται για την παραγωγή άλλων προϊόντων (μεταλλεύματα).

ε. τον αριθμό των χρήσεων, σε…………και………………

6. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).

α.  Η υιοθέτηση της έννοιας του marketing άρχισε από. τις επιχειρή­σεις την δεκαετία του 1940, με κύρια έμφαση στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Σ Λ

β. Το marketing επιδρά στην καθημερινή ζωή και επηρεάζει στην συμπεριφορά όλων των ανθρώπων. Σ Λ

7. .Βάλτε κύκλο στη σωστή απάντηση.

Το marketing επιδρά στις εξής κοινωνικές και επαγγελματικές δρα­στηριότητες:

α.  Στον τρόπο που συμπληρώνεται το βιογραφικό σημείωμα και εμφα­νίζονται τα τυπικά και    ουσιαστικά προσόντα ενός ατόμου.

β.  Στη διαδικασία εξέλιξης μιας συνέντευξης για πρόσληψη σε μια εργασία

γ.  Στην επικοινωνία των ανθρώπων με φίλους, συναδέλφους κ.τ.λ.

δ.  Σε όλα τα παραπάνω.

8. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ), και αιτιολογήστε την  απάντηση σας.

Στον προγραμματισμό, κατά τη διοικητική διαδικασία των πωλήσεων, περιλαμβάνονται η κατάλληλη οργάνωση και η επιτυχής στελέχωση της επιχείρησης. Σ Λ

9. Βάλτε κύκλο στη σωστή απάντηση.

Το τμήμα των πωλήσεων συνεργάζεται με:

α. Τη λειτουργία της παραγωγής,

β. Την υπηρεσία αποθήκης,

γ. Το τμήμα δημοσίων σχέσεων,

δ. Όλα τα παραπάνω.

10. Βάλτε σε κύκλο την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ), και              αιτιολογείστε την απάντηση σας.

Στις επιχειρήσεις, δεν είναι «αποδοτικό» να διαθέτει το ταμείο αχρη­σιμοποίητα κεφάλαια. Σ   Λ

11. Βάλτε κύκλο στη σωστή απάντηση.

Ποιες από τις παρακάτω επί μέρους λειτουργίες, εντάσσονται στη χρηματοοικονομική λειτουργία;

α. Του προϋπολογισμού.

β. Του marketing

γ. Της παραγωγής.

δ. Όλα τα παραπάνω.