ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΟΜΑΔΑ  Α

Σημειώσατε με Χ τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:

Η διαφορά της ομόρρυθμες από την ετερόρρυθμη εταιρία είναι:

Α.  το ύψος των απασχολουμένων κεφαλαίων

Β.  η ευθύνη των εταίρων

Γ.  ο αριθμός των εργαζομένων · ·

Δ.  όλα τα παραπάνω . .

Ε.  τίποτε από τα παραπάνω

Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις είναι:


Α. οι ανώνυμες και οι Ε.Π.Ε.

Β. οι ετερόρρυθμες και οι ομόρρυθμες

Γ. οι ετερόρρυθμες, οι ομόρρυθμες και οι αφανείς

Δ. καμία από τις παραπάνω

Ε. όλες οι παραπάνω

Προσωπικές επιχειρήσεις είναι:

Α. οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες

Β. οι ετερόρρυθμες, οι ομόρρυθμες και οι αφανείς

Γ. οι ανώνυμες, οι ετερόρρυθμες και οι ομόρρυθμες

Δ. οι ανώνυμες, οι Ε.Π.Ε. και οι ομόρρυθμες

Ε. όλες οι παραπάνω


Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί (Σωστό ή Λάθος )

1. Οι εταιρικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε προσωπικές,

κεφαλαιουχικές και συλλογικές.                  Σ  Λ

2. Σύμφωνα με τη νομική μορφή, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομι­κές, εταιρικές και συλλογικές.                              Σ  Λ

3. Η παραγωγικότητα υπολογίζεται όπως η αποδοτικότητα.        Σ  Λ

4. Αποτελεσματικότητα είναι ο λόγος των εκροών προς τις εισροές.  Σ  Λ

5. Ανταγωνιστικότητα είναι η σύγκριση με τους ανταγωνιστές,    Σ  Λ

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς.

1)  Επιχείρηση 2) Ανήκουν τόσο στο κράτος, όσο

και σε ιδιώτες

3} Δημοτικές επιχειρήσεις              4) Οικονομική μονάδα που παρά-

γει προϊόντα και υπηρεσίες

συνδυάζοντας κατάλληλα τους
συντελεστές παραγωγής

5) Μεικτές επιχειρήσεις 6) Αποβλέπουν στην προσφορά

υπηρεσιών χωρίς την επίτευξη

οικονομικού οφέλους

7) Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί           8) Ιδρύονται με πρωτοβουλία της ·

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς.

Αυτοματοποίηση παραγωγής,                        πολιτικό περιβάλλον

τεχνικές παραγωγής

Πολιτική σταθερότητα,                             διεθνές περιβάλλον 

κλίμα προσέλκυσης κεφαλαίων

Πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας της                   κοινωνικό περιβάλλον

επιχείρησης

Διμερείς και πολυμερείς οικονομικές           πολιτισμικό περιβάλλον 

σχέσεις, θυγατρικές, διεθνείς οργανισμοί

Δημογραφικά χαρακτηριστικά,                      τεχνολογικό περιβάλλον

οργάνωση της κοινωνίας

Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της αριστερής στήλης με τα στοιχεία της δεξιάς.

Συντελεστές παραγωγής                           Εμπορική λειτουργία

Οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος                   Διοικητική λειτουργία

Προϊόντα, έρευνα αγοράς, σχεδιασμός Θεσμική λειτουργία

προϊόντων, ανάγκες καταναλωτών

Λογαριασμοί καταθέσεων, δάνεια,                  Παραγωγική λειτουργία

φορολόγηση, αύξηση κεφαλαίου

Νόμοι ,εργασιακές σχέσεις, συλλογικές Οικονομική λειτουργία

Διαπραγματεύσεις, ρυθμιστικές διατάξεις                

Τρόπος επικοινωνίας μεταξύ υφισταμένων       Συστημική   και  προϊσταμένων, αυστηρή πειθαρχία,

εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο  δυναμικό

Εισροές ,εκροές, περιβάλλον επιχείρησης,        Πολιτισμική λειτουργία

Η επιχείρηση ως σύστημα